Actievoorwaarden

1. Algemene actievoorwaarden

1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: “de Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de door T.S. Health Products, gevestigd te Harderwijk aan het adres Gelreweg 9, (hierna: “T.S. Health Products/Sambucol”) georganiseerde promotionele actie (hierna: “deze Actie”) en zijn tevens te raadplegen op de website www.sambucol.nl/actievoorwaarden

1.2 Door deel te nemen aan deze Actie, verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden.

1.3 T.S. Health Products/ Sambucol is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat T.S. Health Products/ Sambucol daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door T.S. Health Products/ Sambucol bekend gemaakt worden via de website www.sambucol.nl

1.4 Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is T.S. Health Products/ Sambucol gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

1.5 De vouchers/ e-tickets is niet geldig i.c.m. andere acties of aanbiedingen

1.6 Het aan derden doorverkopen van de gewonnen prijs is niet toegestaan

1.7 Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

1.8 Opgegeven persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de afhandeling van deze Actie en om je op de hoogte te houden van het laatste nieuws door middel van een nieuwsbrief als e-mailbericht. Je kunt je op elk gewenst moment afmelden voor de nieuwsbrief. Je gegevens zullen niet aan derden beschikbaar worden gesteld.

1.9 T.S. Health Products B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de Actie.

1.10 Klachten omtrent deze Actievoorwaarden en deze Actie kunnen worden ingediend bij T.S. Health Products/ Sambucol.

1.11 In het geval van onvoorziene omstandigheden die buiten de macht van TS Health Products B.V. liggen behouden wij ons het recht voor de actievoorwaarden naar eigen inzicht aan te passen.

1.12 Door deelname geeft de deelnemer toestemming om met een e-mailing op de hoogte gehouden te worden van deze actie. Tevens komt voornoemde deelnemer hierbij in het mailingbestand. Deze nieuwsbrieven worden maximaal 6x per jaar verstuurd.

Sambucol Original als ondersteuning van je weerstand en je immuunsysteem
STILL NOT SURE WHAT TO DO?

We are glad that you preferred to contact us. Please fill our short form and one of our friendly team members will contact you back.

Form is not available. Please visit our contact page.
X
CONTACT US